Image Resize İşlemleri

Image Resize İşlemleri

Image Resize İşlemleri

17.9.2015

Sizler için projelerimizde kullandığımız Image Resize Class'ını blogumda paylaşmak istedim. Class C# dilindedir ancak her türlü dile uyarlanabilir. Yardımcı olacağını umuyorum ;)

 
public class ImageResize
  {
    public static byte[] ResizeFromByteArray(string fileName, int MaxSideSize, Byte[] byteArrayIn)
    {
      byte[] byteArray = null; // really make this an error gif
      MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn);
      byteArray = ResizeFromStream(fileName, MaxSideSize, ms);
      return byteArray;
    }
    public static byte[] ResizeFromStream(string fileName, int MaxSideSize, Stream Buffer)
    {
      byte[] byteArray = null; // really make this an error gif

      try
      {
        Bitmap bitMap = new Bitmap(Buffer);
        int bigSideSize = 0;

        if (bitMap.Height > bitMap.Width)
        {
          bigSideSize = bitMap.Width;
        }
        else if (bitMap.Height < bitMap.Width)
        {
          bigSideSize = bitMap.Height;
        }
        else if (bitMap.Height == bitMap.Width)
        {
          bigSideSize = bitMap.Height;
        }

        int intOldWidth = bitMap.Width;
        int intOldHeight = bitMap.Height;

        int intNewWidth;
        int intNewHeight;

        if (bigSideSize > MaxSideSize)
        {
          //set new width and height
          double dblCoef = MaxSideSize / (double)bigSideSize;
          intNewWidth = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldWidth);
          intNewHeight = Convert.ToInt32(dblCoef * intOldHeight);
        }
        else
        {
          intNewWidth = intOldWidth;
          intNewHeight = intOldHeight;
        }

        Size ThumbNailSize = new Size(intNewWidth, intNewHeight);
        // System.Drawing.Image oImg = System.Drawing.Image.FromStream(Buffer);
        System.Drawing.Image oThumbNail = new Bitmap
          (ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);
        Graphics oGraphic = Graphics.FromImage(oThumbNail);
        oGraphic.CompositingQuality = CompositingQuality.HighQuality;
        oGraphic.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
        oGraphic.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        Rectangle oRectangle = new Rectangle
          (0, 0, ThumbNailSize.Width, ThumbNailSize.Height);

        oGraphic.DrawImage(System.Drawing.Image.FromStream(Buffer), oRectangle);

        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        ImageCodecInfo jgpEncoder = GetEncoder(ImageFormat.Jpeg);
        System.Drawing.Imaging.Encoder myEncoder = System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality;
        EncoderParameters myEncoderParameters = new EncoderParameters(1);
        EncoderParameter myEncoderParameter = new EncoderParameter(myEncoder, 80L);
        //
        // This is where you set the image quality -> 100L = no compression, 0L = max compression
        //
        myEncoderParameters.Param[0] = myEncoderParameter;

        oThumbNail.Save(ms, jgpEncoder, myEncoderParameters);
        byteArray = new byte[ms.Length];
        ms.Position = 0;
        ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));

        bitMap.Dispose();
        oGraphic.Dispose();
        //oImg.Dispose();
        ms.Close();
        ms.Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        int newSize = MaxSideSize - 20;
        Bitmap bitMap = new Bitmap(newSize, newSize);
        Graphics g = Graphics.FromImage(bitMap);
        g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Gray), new Rectangle(0, 0, newSize, newSize));

        Font font = new Font("Courier", 8);
        SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.Red);
        g.DrawString("Failed File", font, solidBrush, 10, 5);
        g.DrawString(fileName, font, solidBrush, 10, 50);

        MemoryStream ms = new MemoryStream();

        bitMap.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);
        byteArray = new byte[ms.Length];
        ms.Position = 0;
        ms.Read(byteArray, 0, Convert.ToInt32(ms.Length));

        ms.Close();
        ms.Dispose();
        bitMap.Dispose();
        solidBrush.Dispose();
        g.Dispose();
        font.Dispose();
        
      }
      return byteArray;
    }

    public static byte[] cropImage(byte[] imga, int left, int top, int width = 100, int height = 100)
    {

      try
      {
        MemoryStream ms = new MemoryStream(imga);
        Image img = Image.FromStream(ms);
        Bitmap bmp = new Bitmap(100, 100, PixelFormat.Format24bppRgb);
        bmp.SetResolution(80, 80);
        Graphics graphics = Graphics.FromImage(bmp);
        graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
        graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
        graphics.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
        graphics.DrawImage(img, new Rectangle(0, 0, width, height), left, top, width, height, GraphicsUnit.Pixel);

        img.Dispose();
        graphics.Dispose();

        using (MemoryStream ms2 = new MemoryStream())
        {
          // Convert Image to byte[]

          ImageCodecInfo jgpEncoder = GetEncoder(ImageFormat.Jpeg);
          System.Drawing.Imaging.Encoder myEncoder = System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality;
          EncoderParameters myEncoderParameters = new EncoderParameters(1);
          EncoderParameter myEncoderParameter = new EncoderParameter(myEncoder, 100L);
          myEncoderParameters.Param[0] = myEncoderParameter;

          bmp.Save(ms2, jgpEncoder, myEncoderParameters);
          bmp.Dispose();

          return ms2.ToArray();
        }

        bmp.Dispose();
        return new byte[0];
      }

      catch (Exception ex)
      {
        return new byte[0];
      }
    }
    private static ImageCodecInfo GetEncoder(ImageFormat format)
    {

      ImageCodecInfo[] codecs = ImageCodecInfo.GetImageDecoders();

      foreach (ImageCodecInfo codec in codecs)
      {
        if (codec.FormatID == format.Guid)
        {
          return codec;
        }
      }
      return null;
    }

  }

İLETİŞİM

İletişim Bilgileri

Adres
Kızlarpınarı Mh. Spor Cd. Can Apt. No:28/A Alanya, Antalya
Telefon
(+90) 850-305-0736
Email
info@tulparyazilim.com

İletişime Geç